Tietosuojaseloste

Suomen Erotuomariklubi Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Erotuomariklubi Oy Y-tunnus: 2837024-9
Sähköposti: info@erotuomariklubi.fi

2. Suomen Erotuomariklubi Oy:n rekisterivastaava

Nimi: Juuso Laamanen
Osoite: Vehkakuja 18, 40700 Jyväskylä

3. Suomen Erotuomariklubi Oy:n rekisterien nimet

Suomen Erotuomariklubi Oy:n rekisterien nimet ovat seuraavat:

• Erotuomarirekisteri
• Asiakasrekisteri
• Markkinointirekisteri

4. Suomen Erotuomariklubi Oy:n keräämien henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Erotuomarirekisteri: Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöt tekevät kirjalliset erotuomarointisopimukset jokaisen erotuomarin kanssa, joka tuomaroi ja/tai toimitsee Suomen Erotuomariklubi Oy:n kautta tilattuja tai järjestämiä otteluita. Rekisteriä hyödynnetään erotuomarin korvauksien maksamiseen sekä erotuomareiden tiedottamiseen Suomen Erotuomariklubi Oy:n sisäisissä asioissa.

Asiakas- ja markkinointirekisteri: Suomen Erotuomariklubi Oy käsittelee henkilötietoja asiakkuuden ja muuhun toimintaan nähden asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen

hoitamiseen ja ylläpitämiseen, palveluiden tuottamiseen, Suomen Erotuomariklubi Oy:n toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja tapahtumatutkimuksiin sekä asiakasviestintään. Näitä voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Suomen Erotuomariklubi Oy:n rekisterien tietosisältö

Erotuomarirekisteri sisältää seuraavia tietoja:

–  Etu- ja sukunimi

–  kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Erotuomarirekisterissä voidaan käsitellä, tuomari- ja toimitsijatoimintaan osallistuneiden erotuomareiden osalta lisäksi seuraavia tietoja:

–  Suomalainen henkilötunnus ja syntymäaika

–  Ulkomainen henkilötunnus ja syntymäaika

–  Henkilön verotukseen liittyviä tietoja

–  Henkilön pankkiyhteystietoja

Asiakas- ja markkinointirekisterissä (tuotteen ja/tai palvelun tilaajarekisteri sekä mahdollisen muun markkinoinnin myötä saadut henkilötiedot) voidaan käsitellä kaikista rekisteröinneistä seuraavia tietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi
–  Muut yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

–  Asiakkaan edustaman yrityksen tai muun toimijatahon Y-tunnus

–  Laskutus- ja perintätiedot

–  Muut yhteyshenkilötiedot edellä mainituin perustein

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Erotuomarirekisteri:
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä (erotuomarilta) itseltään. Alaikäisten erotuomareiden

henkilötietoja kerätään vain alaikäisen erotuomarin vanhemman/huoltajan suostumuksella.Asiakas- ja markkinointirekisteri:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä tieto- ja henkilösuojalain puitteissa luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Erotuomariklubi Oy:n keräämiä tietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten ja/tai voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla ja edellyttämällä tavalla.

Suomen Erotuomariklubi Oy:n tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille

yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella sekä voimassaolevien lakien sallimissa puitteissa. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa eli omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen Erotuomariklubi Oy:n henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen ja lainmukaisen toteuttamisen sekä seuraamisen kannalta pakollista ja tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa

noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä seurataan viranomaisohjeita ja – ohjausta.

9. Rekisterin suojaus

A Manuaalinen aineisto

Suomen Erotuomariklubi Oy suojaa henkilötiedot asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä lain vaatimin menetelmin. Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee Suomen Erotuomariklubi Oy:n luottamustehtävissä.

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Suomen Erotuomariklubi Oy:n sähköisesti kerätyt ja käsiteltävät rekistereiden sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin menetelmin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyllä ja nimetyllä rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta sekä Suomen Erotuomariklubi Oy:n lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Käyttöoikeus myönnetään tapaus- ja tehtäväkohtaisesti ja jokainen käyttöoikeus kohdennetaan, rajoitetaan ja nimetään erikseen.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Suomen Erotuomariklubi Oy:n rekisteröimillä henkilöillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin hänestä on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut, täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu yhteydenoton kautta Suomen Erotuomariklubi Oy:n rekisterivastaavaan. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.erotuomariklubi.fi.

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Suomen Erotuomariklubi Oy pidättää täyden oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty toukokuussa 2018.

Yhteistyöseurat